Alert podatkowy: Danina solidarnościowa – czyli nowy podatek dla najbogatszych

Alert podatkowy: Danina solidarnościowa – czyli nowy podatek dla najbogatszych

Zachęcamy do zapoznania się z informacją podatkową, przygotowaną przez jedną z wiodących kancelarii prawnych oraz podatkowych  – GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., klienta Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. (usługa księgowość outsourcing).

Nadchodzący rok 2019 zapowiada duże zmiany dotyczące obciążeń podatkowych dla osób fizycznych. W związku z tym zwracamy się do Państwa w prywatnej wiadomości, aby poinformować o możliwym wzroście efektywnej stawki opodatkowania Państwa dochodów.

 

Danina solidarnościowa – czyli nowy podatek dla najbogatszych

 

13 lipca opublikowany został ministerialny projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który zakłada wprowadzenie nowego podatku – tzw. daniny solidarnościowej. Daninie podlegać będą osoby fizyczne, których suma dochodów przekroczy 1 mln zł w skali roku. Wysokość podatku to 4% od nadwyżki ponad tę kwotę.

 

Podstawę opodatkowania stanowić będzie suma dochodów z różnych źródeł pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Przykładowo więc jeśli podatnik osiągnął w danym roku dochody ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej oraz z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż akcji) to jeżeli suma tych dochodów przekroczy milion konieczne będzie zapłacenie 4% podatku od nadwyżki. Niektóre kategorie dochodów (np. dywidendy, odsetki) będą wyłączone z opodatkowania daniną.

 

Co istotne, podatek ten będzie płatny niezależnie od podatku PIT. Czyli jeśli np. osiągnięcie Państwo w danym roku dochód z działalności gospodarczej albo ze sprzedaży udziałów w wysokości 3 mln zł, to obok 19% podatku PIT od tej kwoty zapłacicie Państwo również 4% daniny solidarnościowej od nadwyżki ponad 1 mln zł.

 

W przeciwieństwie do podatku dochodowego, projekt ustawy nie przewiduje możliwości wspólnego rozliczania się małżonków z tytułu daniny solidarnościowej. Podstawą obliczenia podatku będzie indywidualnie ustalony dochód każdego małżonka. Jeśli więc jeden z małżonków osiąga rocznie np. 1,5 mln zł dochodu, drugi zaś nie ma żadnych dochodów, to od 500 tys. zł nadwyżki trzeba będzie rozliczyć daninę solidarnościową.

 

„Uwolnienie” składki ZUS

 

1 stycznia 2019 r. wejdzie również w życie ustawa, która zniesie dotychczasowe ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obecnie roczna podstawa wymiaru składek nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2018 roku kwota ta wynosi 133.290,00 zł (11.107,50 zł / m-sc). Od nadwyżki ponad ten limit składek, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obecnie nie odprowadza się składki.

 

Ustawa przewiduje zniesienie powyższego limitu. Każdy ubezpieczony płacił będzie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku prawnego stanowiącego tytuł do składek, niezależnie od wysokości przychodów. Skutkiem zmian składka na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe pobierana z wynagrodzeń, których wartość przekracza wskazany limit tj. m.in. wynagrodzeń członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy też kontraktu menedżerskiego ulegnie znaczącemu podwyższeniu.

 

Prezydent wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie powyższego wniosku na dzień 10 lipca 2018 r. Wyznaczoną rozprawę Trybunał jednak odwołał bez podania uzasadnienia i podania nowego terminu rozpoznania.

 

Źródło: GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k.